Imzdx.pl
Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q5Q5
Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q5Q5
Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q5Q5
NoNo NovNov RegReg VetVet EliEli
YesYes NoNo
:
00.00 %
- 0 :
00.00 %
- 0 :
00.00 %
- 0
Bonus DMG %
Bonus CRIT %
Code by Imzdx & Design by ZlyDuch